نشست هنرتعاملی شهری و توسعه هنر عمومی(الگوی مشارکت)