جلسه عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با مدیرعامل سازمان