چهارمین کارگاه پهنه فرهنگی و هنری رودکی با موضوع «اقتصاد فرهنگ مبنا»