بازدید مدیر کل دفتر شهردار از پروژه ساماندهی و بهسازی ارتقا کیفی میدان دوم نیروی هوایی