دوازدهمین جلسه هم اندیشی روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران