سومین کارگاه مرزبندی مفهومی فرهنگ و هنر با حضور مدیران شهری