جلسه طراحی و اجرای درنگ‌گاه‌های شهری مناطق16/17/19