پروژه حذف زوائد بصری پاساژ کاشانی جداره پهنه فرهنگ و هنر رودکی/2