اولین جلسه پروژه ساماندهی ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی هوایی