برگزاری نشست تخصصی بازتعریف هویت شهری با تاکید بر خرده فرهنگ‌های محله‌ای