برگزاری رویداد مشارکتی در درنگ گاه شماره 14 منطقه 16