افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر در موزه خوشنویسی ایران