بازدید خانواده ی شهیدان پورزند از اتمام کار نقاشی دیواری شهدا