کارگاه مرزبندی مفهومی فرهنگ و هنر در پهنه فرهنگی و هنری رودکی