مراسم آغاز پروژه ساماندهی و ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی هوایی