آیین اختتامیه هفته ی گرافیک و گشایش نمایشگاه پوستر های تئاتر دهه ی هفتاد