اکران تبلیغات فرهنگی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران