بازدید دکتر کاظمی مشاور و رئیس دفتر شهردار از پروژه ساماندهی میدان هفت تیر