جلسه با حضور مدیر عامل سازمان زیباسازی و دکتر کاظمی مشاور و رییس دفتر شهردار ساماندهی هفت تیر