بازدید دکتر یزدانی معاون محترم خدمات شهری از پروژه ساماندهی میدان هفت تیر