جلسات شورای راهبری پهنه رودکی ( خیابان استاد شهریار)