کارگروه مرمت با موضوع پروژه مرمت و احیای تئاتر نصر