نهمین جلسه هم اندیشی روسای ادارات زیباسازی مناطق 22 گانه