تحویل آثارسالانه هنرهای شهری(رویداد بهارستان98)بخش دیوارهای کوچک شهرمن