جلسه تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص درنگ گاه های شهری