پروه مرمت و پیرایش جداره پهنه فرهنگ و هنر رودکی(افتتاحیه ساختمان بامداد )