جلسه توحیهی جشنواره شمعدونی -ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران