بازدید آقایان الویری و میرلوحی اعضای شورای اسلامی شهر تهران از نمایشگاه ششمین دوسالانه مجسمه های شهری