بازدید جمعی از مدیران از ششمین دوسالانه مجسمه های شهری