هشتمین نظارت دوره ای معاونت هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی از منطقه 7