تماشای بازی پرسپولیس با کاشیما توسط شهروندان تهرانی از تلویزیون های شهری