چهارمین نشست تخصصی جانبی ششمین دوسالانه مجسمه های شهری تهران