سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی جانبی ششمین دوسالانه مجسمه های شهری