اکران تبلیغات فرهنگی به مناسبت بزرگداشت روز آتش نشانی و ایمنی