همایش رونمایی پنج تندیس از پنج شهید هشت سال دفاع مقدس