رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان از شهدای ارامنه