جلسه مدیران زیباسازی مناطق22 گانه با مدیرعامل سازمان