نخستین جلسه هم اندیشی شرکت های تبلیغاتی با حضور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران