جلسه دیدار مدیرعامل سازمان با روسای زیباسازی مناطق