بازدید از برخی پروژه های خاتمه یافته ودرحال جریان سازمان زیباسازی همراه با اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران/2