جلسه مدیرعامل سازمان زیباسازی با معاونین پژوهشی دانشگاه های شهر تهران