بازدید دکتر محمدجواد حق شناس و مدیر عامل سازمان زیباسازی از محورلاله زار / 2