بازدید مدیران سازمان زیباسازی از موزه ی خوشنویسی ایران