نشست مشترک دکتر ضرغامی با روسای زیباسازی مناطق 22گانه شهر تهران