جلسه ی تودیع معارفه مدیر حقوقی و مدیر روابط عمومی سازمان زیباسازی