تجدید میثاق اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری تهران با آرمانهای امام (ره)