جلسه مدیرعامل سازمان زیباسازی با مدیران زیباسازی مناطق