داوری اثار فراخوان "کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی "