جلسه تودیع و معارفه معاونت فنی وطرح های شهری و معاونت هماهنگی امور مناطق