جلسه دیدار مدیرعامل سازمان زیباسازی با مدیران زیباسازی مناطق